KhairuddinK. OLAHRAGA DALAM PANDANGAN ISLAM. JURNAL OLAHRAGA INDRAGIRI, v. 1, n. 1, p. 1-14, 1 Nov. 2017.